CLLD Összefoglaló

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia – összefoglaló

Békés városát az ironikus népnyelv „Madzagfalva” elnevezéssel is illette hajdanán, de ma is rámosolyognak időnként a hagyományokat ismerők ezzel az elnevezéssel a településre. A „madzagos” jelzőt ma is büszkén viseli a békési polgár, vállalva ezzel a múlt generációival, a hagyományokkal való közösséget, de egyszerre jelezve az itteniekre jellemző találékonyságot, a jövőbe tekintő újító szándékot is. A „Híd a madzagosok között” szlogen, mely Helyi Akciócsoportunk és a Helyi közösségi Fejlesztési Stratégiánk megkülönböztetését is szolgálja, küldetésünket, a békési polgárok, közösségek, szervezetek együttműködését, külső és belső hálózatépítését hivatott megjeleníteni.

Jövőképünk szerint Békés egy folyamatosan fejlődő, önellátó, öngondoskodó és önfenntartó település. Erős munkahelyteremtő és -megtartó képességgel rendelkezik. Élhető, emberléptékű, biztonságos, egyszerre békés és nyüzsgő, proaktív kisváros, ahol a helyi értékek és hagyományok „szentek”. Sportváros, családbarát település, melyet pezsgő kulturális és sportélet jellemez. A kulturális programok és szolgáltatások minden generációt, társadalmi réteget megszólítanak. Vendégszerető városunkban élénk a turizmus. Békés határon túli gazdasági, diplomáciai és közösségi kapcsolatai élők, kiterjedtek. Az együttműködő és cselekvő közösségek a város fejlődésének motorjai. Polgársága kreatív, ambiciózus, nyitott, felkészült, jól tájékozott és tájékoztatott egyénekből és közösségekből épül fel.

 

A stratégiánk átfogó céljai hozzájárulnak:

 • a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozásához,
 • a helyi társadalom megújításához,
 • a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztéshez.

 

A stratégia mindezeket három specifikus célkitűzéssel szeretné elérni, amelyek a következők:

 • Közösségek és kapcsolatok városa
 • A kultúra és sport városa
 • Megújuló erőforrások városa

A stratégia célkitűzései egy a széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során alakultak ki, ahol az érintettek, a város lakossága, a civil szféra, intézmények, a HACS tagjai elemezték a város helyzetét, majd terveztek, alkottak jövőképet és határozták meg célokat és a szükségleteken alapuló fejlesztési irányukat mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedve. A konszenzusra való törekvés ugyanakkor nem jelentette az érdekellentétek, valós vagy lehetséges konfliktusok szőnyeg alá seprését, hanem azok feltárására, okainak megismerésére, mindenki számára előnyös, vagy legalább a legkisebb, vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtek az érintettek.

 

Ezeknek a céloknak a teljesülését hét művelet és egy kulcsprojekt fogja biztosítani.

 1. Közösségi együttműködések és cselekvő közösségek támogatása
 2. Hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések támogatása
 3. A társadalmi inklúzió elősegítése
 4. Közösségek és kapcsolatok városa – beruházás típusú fejlesztések
 5. Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése
 6. Kulturális és közösségi célú rendezvények és programok támogatása
 7. A helyi társadalmon túlmutató, a járási szerepkört erősítő vonzerővel is bíró kulturális fejlesztések és ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek támogatása
 8. Közösségi gazdasággal kapcsolatos fejlesztések
 9. Kulcsprojektünk: Inspiráló nyitott tér

Fontos városunk szempontjából a helyi társadalom összetartó ereje, a városunk szeretete. Ennek erősítése érdekében tervezünk az első műveleten belül különböző összetartozást, patriotizmust, egészségmegőrző, programokat, fejlesztéseket. A tervezett beavatkozás hozzájárul a településen tevékenykedő civil szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek és a városi intézmények közötti együttműködés erősítéséhez egyaránt.

A közösségi tervezés során egyértelművé vált, hogy a részvevők elkötelezettek a helyi értékek megőrzésében és azok továbbadásában a fiatalabb generációk számára. Ez jelenti számunkra a fő motivációt a második művelethez köthető projektek kialakításakor. A tervezett beavatkozás hozzájárul a közösség hagyományőrző tevékenységeik fejlesztéséhez, a meglévő hagyományőrző programjaik mellett újak kidolgozásához és bemutatásához.

Fontos számunkra az elmaradottabb társadalmi rétegek felzárkóztatása. Ezt elősegítendő foglalkozunk külön projektekkel a felzárkóztatás érdekében a harmadik műveletben. A tervezett beavatkozás hozzájárul a kevésbé aktív generációk és népcsoportok szorosabb részvételéhez a település kulturális és közéleti életében, így egyes hátrányaik leküzdéséhez.

A negyedik művelettel a kulturális és közösségi részvétel erősítését célzó közösségi terek bővítése, fejlesztése, ill. az ezekhez kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése kerül támogatásra.

Elengedhetetlen a településképet meghatározó ingatlanok, közösségi terek restaurációja, infrastrukturális fejlesztése. Célunk az ötödik műveletben a város olyan értékének korszerűsítése, fejlesztése, amely meghatározó erővel bír. Szükségünk van nyitott terek elérhetőségére, bővítésére. A tervezett beavatkozás hozzájárul a meglévő közösségi terek fejlesztéséhez, valamint újak kialakításához és működtetéséhez.

A hatodik műveletben biztosítani szeretnénk Békés lakóinak a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. Emellett ápolnunk kell a városi testvérkapcsolatokat. A tervezett beavatkozás hozzájárul a település hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek a bővítéséhez, a településen élők életminőségének a javításához, valamint a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek bővüléséhez.

Városunk hírnevét növelő szándékkal tervezzük kulturális infrastruktúra fejlesztések végrehajtását a hetedik műveletben. A tervezett beavatkozás hozzájárul a településről alkotott kép javításához, a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek a bővítéséhez, a településen élők életminőségének a javításához valamint a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek bővüléséhez.

A munkanélküliségi ráta javítása érdekében szükség van munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő projektekre. Ennek eszközei lehetnek a képzések a nyolcadik műveletben: vállalkozói kompetenciák erősítése, munkahelyteremtő képességek fejlesztése. A tervezett beavatkozás hozzájárul az érintettek kompetenciáinak növelésén keresztül a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció elősegítéséhez is.

Kulcsprojektünk az inspiráló nyitott tér a kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése specifikus célon belül található. A művelet a közösségi terek infrastrukturális fejlesztésével a közösségi tevékenységek előtt nyitja meg a lehetőséget, hozzájárulva ahhoz, hogy a város közösségi helyszínei bővüljenek, a városban működő közösségek megerősödjenek. Ezáltal erősíti a közösséget, az együvé tartozást, a helyi identitást és a népességmegtartó erőt. A kulcsprojekt megvalósulásával a lakosság igényeinek megfelelő, korszerű közösségi tér születik, amely közösségi tér az alapját jelenti a többi közösségépítő intézkedés megvalósulásának is.

A Békés városi HKFS közösségfejlesztési céljai és műveletei hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősödéséhez, és egyúttal elősegítik a gazdasági boldogulást is. A stratégiánk eredményeként a térségben a kulturális, sport és közösségi kezdeményezések megerősödnek, melyek hozzájárulnak a népességmegtartó erő növekedéséhez.

HKFS Letöltése